🔹اشعار رویا میثاقی....🌹✒📖 مقالات.

با نگاهت دل من ریخت و از شرم حضور ،،، روی پوشانده و نشناخته بودم ، مثلا

در لابلایِ ناب ترین شعرهای شور انگیز… شوقی ست در میانِ غزل واره های ناچیزم🍁

چرخیده به دورت کره ی خاکی قلبم ، ماهم شو که ثابت شوداین فرضیه، باتو!

سایدبار کناری